Lean & inzetbaarheid: re-integratiesnelheid als KPI

Organisaties die adequaat sturen op duurzame inzetbaarheid, profiteren optimaal van het talent dat in de eigen organisatie aanwezig is. Medewerkers en organisatie ontlenen beide toegevoegde waarde aan de samenwerking en investeren in het behoud van die toegevoegde waarde. De vraag is: hoe herken ik organisaties en afdelingen waar goed wordt gestuurd op duurzame inzetbaarheid? Natuurlijk zijn er output en outcome variabelen zoals: gemotiveerde, betrokken, energieke en pro-actieve medewerkers, een goede productie en een (relatief) laag verzuim. Ook zijn er indicatoren te benoemen over het proces: goede sturing is o.a. zichtbaar in de effectiviteit van contactmomenten, in de wijze waarop scholing en instructie is georganiseerd of in de werkafspraken bij verzuim. Het is echter niet eenvoudig om deze indicatoren maandelijks en op een gecontroleerde wijze te verzamelen en zo zicht te hebben op de verbeteringen in de kwaliteit van de sturing (zonder de medewerkers of leidinggevenden voortdurend te belasten met enquêtes of invulstaatjes). Daarom ben ik op zoek gegaan naar een eenvoudige indicator die zonder extra ‘belasting’ kan worden gebruikt om de verbeteringen in de kwaliteit van de sturing in kaart te brengen: de re-integratiesnelheid.

Kenmerkend voor goede sturing op duurzame inzetbaarheid is dat leidinggevenden en medewerkers in allerlei contactmomenten goed samenwerken aan de inzetbaarheid (nu èn in de toekomst). Beide hebben daarin een eigen verantwoordelijkheid. Wanneer deze samenwerking tussen medewerker en leidinggevende goed verloopt en beide oplossingsgericht werken aan duurzame inzetbaarheid, zijn ze beter voorbereid wanneer de medewerker (tijdelijk) arbeidsongeschikt wordt. Zelfs tijdens volstrekt onvoorziene omstandigheden, leidt goede sturing op inzetbaarheid tot een betere re-integratiesnelheid in de 1e week.

Anders denken: Re-integratiesnelheid als kritische prestatie indicator (KPI)

Wanneer er sprake is van verzuim, mag bij een goede sturing op inzetbaarheid  van de medewerker en van de leidinggevende worden verwacht dat ze (nog steeds) adequaat samenwerken om terugkeer naar arbeid te realiseren en herstel van klachten te bevorderen. In die samenwerking streven beide naar behoud van toegevoegde waarde en houden dus ook rekening met de beperkingen èn de mogelijkheden die medewerker en organisatie hebben.  Het zal geen verwondering wekken dat bedrijfsonderdelen waar de leidinggevenden goed sturen op inzetbaarheid, bovengemiddeld goede resultaten behalen bij re-integratie. De kans op een snelle terugkeer naar werk is groter. Om bedrijfsonderdelen te identificeren waar leidinggevenden succesvol sturen op inzetbaarheid, wordt hun re-integratiesnelheid over de afgelopen 12 maanden in kaart gebracht. Inzichtelijk wordt op welke afdelingen en in welke fases van het verzuim verbeteringen van het proces mogelijk zijn. Inadequate re-integratieprocessen of haperende samenwerking met sleutelfiguren en ondersteuners (Arbo-diensten, re-integratiebedrijven, casemanagers etc.) leidt tot vertraging in re-integratieprocessen en komt direct in beeld.

Voorbeeld van een Balanced Scorecard Inzetbaarheid waar de re-integratiesnelheid een belangrijke indicator is voor de kwaliteit van sturing op inzetbaarheid

Voorbeeld van een Balanced Scorecard Inzetbaarheid waar de re-integratiesnelheid een belangrijke indicator is voor de kwaliteit van sturing op inzetbaarheid

 

Ook voor u?

De re-integratiesnelheid kan op eenvoudige wijze in kaart worden gebracht en wordt vergeleken met streefwaarden of referentiewaarden. Ik breng deze re-integratiesnelheid in kaart voor klanten of leer hun dat zelf te doen. Indien u van uw organisatie ook een dergelijke scorecard of prestatiecurve wenst, kunt u contact opnemen.